Villkor med kundinformation

1. Tillämpningsområde
2. Erbjudanden och tjänstebeskrivningar
3. Beställningsprocess och ingående av kontrakt
4. Priser och fraktkostnader
5. Leverans, tillgänglighet av varor
6. Betalningsarrangemang
7. Eigentumsvorbehalt
8. Garanti och garanti
9. Haftung
10. Lagring av kontraktstexten
11. slutbestämmelser

1. Tillämpningsområde
1.1. För affärsrelationen mellan ExoBit, ägare: Heiko Schupp Schlehenweg 4, 88284 Wolpertswende (nedan "säljare") och kunden (nedan "kunden"), gäller följande allmänna villkor uteslutande i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen .

1.2. Du når vår kundtjänst för frågor, klagomål och klagomål via e-post på [e-postskyddad]

1.3. En konsument i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ett ändamål som till övervägande del varken är kommersiellt eller egenföretagare (§ 13 BGB).

1.4. Avvikande villkor för kunden erkänns inte om inte säljaren uttryckligen samtycker till deras giltighet.

2. Erbjudanden och tjänstebeskrivningar
Presentationen av produkterna i onlinebutiken är inte ett rättsligt bindande erbjudande utan snarare en inbjudan att göra en beställning. Servicebeskrivningar i kataloger och på säljarens webbplatser är inte garanterade eller garanterade.
Alla erbjudanden är giltiga "så länge lagret räcker", såvida inget annat anges för produkterna. Annars är fel reserverade.

3. Beställningsprocess och ingående av kontrakt
3.1. Kunden kan utan förpliktelser välja produkter ur säljarens sortiment och samla dem i en så kallad varukorg med hjälp av knappen [Lägg till i varukorg]. I varukorgen kan produkturvalet ändras, t ex raderas. Kunden kan sedan använda knappen [Fortsätt till kassan] i kundvagnen för att slutföra beställningsprocessen.

3.2. Kunden lämnar in en bindande begäran om att köpa varorna i varukorgen genom att klicka på knappen [Beställ med betalningsskyldighet]. Innan beställningen skickas kan kunden ändra och se data när som helst och använda webbläsarfunktionen "tillbaka" för att gå tillbaka till varukorgen eller avbryta beställningsprocessen helt. Obligatorisk information är markerad med en asterisk (*).

3.3. Säljaren skickar sedan till kunden ett automatiskt mottagningsbevis per e-post, där kundens beställning återfinns och som kunden kan skriva ut med hjälp av funktionen "Skriv ut" (orderbekräftelse). Den automatiska mottagningsbeviset dokumenterar endast att kundens beställning har tagits emot av säljaren och utgör inte godkännande av ansökan Köpeavtalet ingås endast om säljaren skickar den beställda produkten till kunden inom 2 dagar, överlämnar den eller försändelsen anländer bekräftad till kunden inom 2 dagar med ett andra e-postmeddelande, uttrycklig orderbekräftelse eller sändning av faktura.

3.4. Om säljaren möjliggör betalning i förskott, ingås avtalet när bankuppgifter och betalningsförfrågan tillhandahålls. Om betalningen inte är säljaren tillhanda inom 10 kalenderdagar efter att orderbekräftelsen har skickats, även efter förnyad begäran, frånträder säljaren avtalet med följd att ordern inte längre är giltig och säljaren inte är skyldig att leverera. Ordern genomförs sedan för köpare och säljare utan ytterligare konsekvenser. Reservation av varan vid förskottsbetalning görs därför för högst 10 kalenderdagar.

4. Priser och fraktkostnader
4.1. Alla priser som anges på säljarens webbplats inkluderar gällande lagstadgad moms.

4.2. Utöver de angivna priserna tar säljaren ut fraktkostnader för leveransen. Fraktkostnaderna kommer tydligt att kommuniceras till köparen på en separat informationssida och som en del av beställningsprocessen.

5. Leverans, tillgänglighet av varor
5.1. Om förskottsbetalning har avtalats sker leverans efter mottagande av fakturabelopp.

5.2. Om leveransen av varan misslyckas på grund av köparens fel trots tre leveransförsök kan säljaren frånträda avtalet. Eventuella gjorda betalningar kommer att återbetalas till kunden omedelbart.

5.3. Om den beställda produkten inte är tillgänglig på grund av att säljaren inte får denna produkt från sin leverantör utan egen förskyllan, kan säljaren frånträda avtalet. I detta fall kommer säljaren att informera kunden omedelbart och vid behov föreslå leverans av en jämförbar produkt. Om ingen jämförbar produkt finns tillgänglig eller kunden inte vill att en jämförbar produkt ska levereras, kommer säljaren omedelbart att ersätta kunden för eventuellt redan erlagt vederlag.

5.4. Kunder informeras om leveranstider och leveransrestriktioner (t.ex. begränsning av leveranser till vissa länder) på en separat informationssida eller inom respektive produktbeskrivning.

6. Betalningsarrangemang
6.1. Kunden kan välja bland tillgängliga betalningsmetoder som en del av och innan beställningsprocessen slutförs. Kunderna informeras om tillgängliga betalningsmedel på en separat informationssida.

6.2. Om betalning med faktura är möjlig ska betalning ske inom 30 dagar från mottagandet av varan och fakturan. För alla andra betalningsmetoder ska betalning ske i förskott utan avdrag.

6.3. Om tredjepartsleverantörer får i uppdrag att behandla betalningar, t.ex. Paypal. deras allmänna villkor gäller.

6.4. Om förfallodag för betalning bestäms enligt kalendern är kunden redan i försumlighet genom att missa tidsfristen. I detta fall ska kunden betala lagstadgad dröjsmålsränta.

6.5. Kundens skyldighet att betala dröjsmålsränta utesluter inte att säljaren hävdar ytterligare skadestånd.

6.6. Kunden har endast rätt till kvittning om hans motkrav har fastställts eller erkänts av säljaren. Kunden kan endast utöva retentionsrätt om anspråken härrör från samma avtalsförhållande.

7. Eigentumsvorbehalt
De levererade varorna förblir säljarens egendom tills full betalning har gjorts.

8. Garanti och garanti
8.1. Garantin bestäms av lagliga regler.

8.2. En garanti föreligger för de varor som levereras av säljaren endast om detta uttryckligen har lämnats. Kunderna kommer att informeras om garantivillkoren innan beställningsprocessen påbörjas.

9. Haftung
9.1. För säljarens ansvar för skador gäller följande undantag och ansvarsbegränsningar utan att det påverkar övriga lagkrav.

9.2. Säljaren har obegränsat ansvar om skadans orsak är baserad på avsikt eller grov vårdslöshet.

9.3. Vidare är säljaren ansvarig för den något försumliga överträdelsen av väsentliga tullar, vars överträdelse äventyrar uppnåendet av syftet med avtalet, eller för tullbrottet, vars fullgörande möjliggör ett korrekt utförande av kontraktet i första hand och efterlevnad som kunden litar på regelbundet. I detta fall är säljaren endast ansvarig för den förutsebara, kontraktstypiska skadan. Säljaren ansvarar inte för den något försumliga överträdelsen av andra skyldigheter än de som nämns i tidigare meningar.

9.4. Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte skada på liv, lemmar och hälsa, för en defekt efter att ha accepterat en garanti för produktens kvalitet och för skadligt dolda defekter. Ansvar enligt lagen om produktansvar förblir opåverkade.

9.5. I den mån säljarens ansvar är uteslutet eller begränsat, gäller detta också personligt ansvar för anställda, representanter och ställföreträdare.

10. Lagring av kontraktstexten
10.1. Kunden kan skriva ut kontraktstexten innan han skickar beställningen till säljaren genom att använda tryckfunktionen i sin webbläsare i det sista steget i beställningen.

10.2. Säljaren skickar även en orderbekräftelse till kunden med all orderdata till den e-postadress som han uppger. Med orderbekräftelsen, dock senast vid leverans av varan, får kunden även en kopia av de allmänna villkoren tillsammans med avbeställningspolicy och information om fraktkostnader samt leverans- och betalningsvillkor. Om du har registrerat dig i vår butik kan du se de beställningar du har lagt i ditt profilområde. Dessutom sparar vi kontraktstexten, men gör den inte tillgänglig på Internet.

11. slutbestämmelser
11.1. Domstolens jurisdiktion och utförande är säljarens säte om kunden är en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt.

11.2. Kontraktsspråket är tyska.

11.3. Europeiska kommissionens plattform för onlinetvistlösning (OS) för konsumenter: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, Vi är ovilliga och inte skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför konsumentens skiljedom.

gå med på väntelistan Vi kommer att informera dig när produkten är tillgänglig igen. Vänligen lämna din giltiga e-postadress nedan.