Polityka anulowania dla konsumentów umowy, w której towary są dostarczane w jednej dostawie

Zwroty
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są jej działalnością handlową ani niezależną działalnością zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy
Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas poinformować (Exobit, Heiko Schupp, Schlehenweg 4, 88284 Wolpertswende, 017681177091, [email chroniony]) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Skutki odstąpienia
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, wybraliśmy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy Musimy spłacić natychmiast, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odwołaniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty korzystamy z tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z Państwem; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za spłatę. Możemy odmówić spłaty do momentu otrzymania towaru lub do momentu dostarczenia dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz odesłać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli przesyłasz towar przed upływem czternastu dni.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Wystarczy tylko zapłacić za zmniejszenie wartości towarów, w przypadku gdy utrata wartości wynika z niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania transportu towarów.

Wzór formularza odstąpienia
(Jeśli chcesz, aby anulować zamówienia, wypełnij ten formularz i wysłać go z powrotem.)
– Exobit, Heiko Schupp, Schlehenweg 4, 88284 Wolpertswende,  [email chroniony]:
- Ja / my (*) niniejszym wycofuję zawartą przeze mnie / nas umowę (*) dotyczącą zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)
- Data zamówienia (*) / odbioru (*)
- Nazwa / konsumentów (s)
- Adres / konsumenta (-ów)
- Podpis / konsumenta (-ów) (tylko z komunikatem na papierze)
- data
-------------
(*) Niepotrzebne skreślić.

Wyłączenie lub przedterminowe wypowiedzenie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo nie stosuje się do umów
o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i do których produkcji ma decydujące znaczenie indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb;
na dostawę towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony;
na dostawę napojów alkoholowych, których cena została ustalona przy zawieraniu umowy, ale których dostarczenie może nastąpić najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
dostawa gazet, periodyków i czasopism z wyjątkiem umów subskrypcyjnych.
Prawo do odwołania wygasa wcześniej w umowach
za dostarczenie zapieczętowanych towarów, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeżeli ich plomba została usunięta po dostarczeniu;
w przypadku dostawy towarów, jeżeli ze względu na swój charakter zostały nierozłącznie połączone z innymi towarami po dostarczeniu;
o dostarczanie nagrań dźwiękowych lub wideo albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została usunięta po dostarczeniu.

Polityka anulowania dla konsumentów dotycząca umowy obejmującej kilka towarów, które konsument zamówił w ramach jednego zamówienia i które są dostarczane osobno

Zwroty
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są jej działalnością handlową ani niezależną działalnością zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy
Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas poinformować (Exobit, Heiko Schupp, Schlehenweg 4, 88284 Wolpertswende, 017681177091, [email chroniony]) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Skutki odstąpienia
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, wybraliśmy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy Musimy spłacić natychmiast, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odwołaniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty korzystamy z tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z Państwem; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za spłatę. Możemy odmówić spłaty do momentu otrzymania towaru lub do momentu dostarczenia dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz odesłać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli przesyłasz towar przed upływem czternastu dni.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Wystarczy tylko zapłacić za zmniejszenie wartości towarów, w przypadku gdy utrata wartości wynika z niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania transportu towarów.

Wzór formularza odstąpienia
(Jeśli chcesz, aby anulować zamówienia, wypełnij ten formularz i wysłać go z powrotem.)
– Exobit, Heiko Schupp, Schlehenweg 4, 88284 Wolpertswende,  [email chroniony]:
- Ja / my (*) niniejszym wycofuję zawartą przeze mnie / nas umowę (*) dotyczącą zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)
- Data zamówienia (*) / odbioru (*)
- Nazwa / konsumentów (s)
- Adres / konsumenta (-ów)
- Podpis / konsumenta (-ów) (tylko z komunikatem na papierze)
- data
-------------
(*) Niepotrzebne skreślić.

Wyłączenie lub przedterminowe wypowiedzenie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo nie stosuje się do umów

o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i do których produkcji ma decydujące znaczenie indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb;
na dostawę towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony;
na dostawę napojów alkoholowych, których cena została ustalona przy zawieraniu umowy, ale których dostarczenie może nastąpić najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
dostawa gazet, periodyków i czasopism z wyjątkiem umów subskrypcyjnych.
Prawo do odwołania wygasa wcześniej w umowach
za dostarczenie zapieczętowanych towarów, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeżeli ich plomba została usunięta po dostarczeniu;
w przypadku dostawy towarów, jeżeli ze względu na swój charakter zostały nierozłącznie połączone z innymi towarami po dostarczeniu;
o dostarczanie nagrań dźwiękowych lub wideo albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została usunięta po dostarczeniu.

Pouczenie o odstąpieniu dla konsumentów od umowy dostawy towarów w kilku usługach częściowych lub częściach

Zwroty
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są jej działalnością handlową ani niezależną działalnością zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy
Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres anulowania wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej częściowej przesyłki lub ostatniej sztuki. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas poinformować (Exobit, Heiko Schupp, Schlehenweg 4, 88284 Wolpertswende, 017681177091, [email chroniony]) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Skutki odstąpienia
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, wybraliśmy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy Musimy spłacić natychmiast, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odwołaniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty korzystamy z tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z Państwem; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za spłatę. Możemy odmówić spłaty do momentu otrzymania towaru lub do momentu dostarczenia dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz odesłać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli przesyłasz towar przed upływem czternastu dni.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Wystarczy tylko zapłacić za zmniejszenie wartości towarów, w przypadku gdy utrata wartości wynika z niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania transportu towarów.

Wzór formularza odstąpienia
(Jeśli chcesz, aby anulować zamówienia, wypełnij ten formularz i wysłać go z powrotem.)
– Exobit, Heiko Schupp, Schlehenweg 4, 88284 Wolpertswende,  [email chroniony]:
- Ja / my (*) niniejszym wycofuję zawartą przeze mnie / nas umowę (*) dotyczącą zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)
- Data zamówienia (*) / odbioru (*)
- Nazwa / konsumentów (s)
- Adres / konsumenta (-ów)
- Podpis / konsumenta (-ów) (tylko z komunikatem na papierze)
- data
-------------
(*) Niepotrzebne skreślić.

Wyłączenie lub przedterminowe wypowiedzenie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo nie stosuje się do umów

o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i do których produkcji ma decydujące znaczenie indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb;
na dostawę towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony;
na dostawę napojów alkoholowych, których cena została ustalona przy zawieraniu umowy, ale których dostarczenie może nastąpić najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
dostawa gazet, periodyków i czasopism z wyjątkiem umów subskrypcyjnych.
Prawo do odwołania wygasa wcześniej w umowach
za dostarczenie zapieczętowanych towarów, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeżeli ich plomba została usunięta po dostarczeniu;
w przypadku dostawy towarów, jeżeli ze względu na swój charakter zostały nierozłącznie połączone z innymi towarami po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została zdjęta po dostarczeniu;

Polityka anulowania dla konsumentów umowy na regularną dostawę towarów przez określony czas

Zwroty
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są jej działalnością handlową ani niezależną działalnością zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy
Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie pierwszych towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas poinformować (Exobit, Heiko Schupp, Schlehenweg 4, 88284 Wolpertswende, 017681177091, [email chroniony]) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Skutki odstąpienia
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, wybraliśmy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy Musimy spłacić natychmiast, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odwołaniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty korzystamy z tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z Państwem; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za spłatę. Możemy odmówić spłaty do momentu otrzymania towaru lub do momentu dostarczenia dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz odesłać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli przesyłasz towar przed upływem czternastu dni.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Wystarczy tylko zapłacić za zmniejszenie wartości towarów, w przypadku gdy utrata wartości wynika z niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania transportu towarów.

Wzór formularza odstąpienia
(Jeśli chcesz, aby anulować zamówienia, wypełnij ten formularz i wysłać go z powrotem.)
– Exobit, Heiko Schupp, Schlehenweg 4, 88284 Wolpertswende,  [email chroniony]:
- Ja / my (*) niniejszym wycofuję zawartą przeze mnie / nas umowę (*) dotyczącą zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)
- Data zamówienia (*) / odbioru (*)
- Nazwa / konsumentów (s)
- Adres / konsumenta (-ów)
- Podpis / konsumenta (-ów) (tylko z komunikatem na papierze)
- data
-------------
(*) Niepotrzebne skreślić

Wyłączenie lub przedterminowe wypowiedzenie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo nie stosuje się do umów

o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i do których produkcji ma decydujące znaczenie indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb;
na dostawę towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony;
na dostawę napojów alkoholowych, których cena została ustalona przy zawieraniu umowy, ale których dostarczenie może nastąpić najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
dostawa gazet, periodyków i czasopism z wyjątkiem umów subskrypcyjnych.
Prawo do odwołania wygasa wcześniej w umowach
za dostarczenie zapieczętowanych towarów, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeżeli ich plomba została usunięta po dostarczeniu;
w przypadku dostawy towarów, jeżeli ze względu na swój charakter zostały nierozłącznie połączone z innymi towarami po dostarczeniu;
o dostarczanie nagrań dźwiękowych lub wideo albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została usunięta po dostarczeniu.

Zasady anulowania umowy na dostawę treści cyfrowych, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku danych
Zwroty
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są jej działalnością handlową ani niezależną działalnością zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy
Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz wysłać do nas ([wstaw: imię i nazwisko/firmę, adres, numer telefonu, adres e-mail i, jeśli jest dostępny, numer faksu. Możesz również użyć w tym celu skróconego kodu i zapisać adres w ustawieniach DE.]) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Skutki odstąpienia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wybraliśmy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy muszą spłacić niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od daty, w której otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tej spłaty korzystamy z tych samych sposobów płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z tobą; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony tymi opłatami za spłatę.

Wzór formularza odstąpienia
(Jeśli chcesz, aby anulować zamówienia, wypełnij ten formularz i wysłać go z powrotem.)
– Exobit, Heiko Schupp, Schlehenweg 4, 88284 Wolpertswende,  [email chroniony]:
- Ja / my (*) niniejszym wycofuję zawartą przeze mnie / nas umowę (*) dotyczącą zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)
- Data zamówienia (*) / odbioru (*)
- Nazwa / konsumentów (s)
- Adres / konsumenta (-ów)
- Podpis / konsumenta (-ów) (tylko z komunikatem na papierze)
- data
-------------
(*) Niepotrzebne skreślić.

Wyłączenie lub przedterminowe wypowiedzenie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są prefabrykowane i dla których wytworzenia decyduje indywidualny wybór lub ustalenie konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb.
Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeżeli wykonywanie umowy rozpoczęliśmy dopiero po wyrażeniu przez Ciebie wyraźnej zgody i jednocześnie potwierdzeniu, że wiesz, że z chwilą rozpoczęcia wykonywania umowy utracisz prawo do odstąpienia od umowy. Zwracamy uwagę, że zawarcie umowy możemy uzależnić od w / w zgody i potwierdzenia.

dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt będzie ponownie dostępny. Podaj poniżej swój poprawny adres e-mail.