Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen

1. zakres
2. Oferty i opisy usług
3. Proces zamawiania i zawarcie umowy
4. Ceny i koszty wysyłki
5. Dostawa, dostępność towarów
6. Ustalenia dotyczące płatności
7. Zastrzeżenie własności
8. Gwarancja na wady i gwarancja
9. odpowiedzialność
10. Przechowywanie tekstu umowy
11. przepisy końcowe

1. zakres
1.1. W stosunkach handlowych między ExoBit, właścicielem: Heiko Schupp Schlehenweg 4, 88284 Wolpertswende (dalej „sprzedawca”) a klientem (dalej „klient”) obowiązują następujące ogólne warunki handlowe wyłącznie w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia .

1.2. W przypadku pytań, skarg i zażaleń możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta przez e-mail na [email chroniony].

1.3. Konsumentami w rozumieniu niniejszych warunków są każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celu, którego w dużej mierze nie można przypisać ich działalności komercyjnej lub niezależnej działalności zawodowej (§ 13 BGB).

1.4. Odmienne warunki klienta nie są rozpoznawane, chyba że sprzedawca wyraźnie zgodzi się na ich ważność.

2. Oferty i opisy usług
Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie jest prawnie wiążącą ofertą, lecz zaproszeniem do złożenia zamówienia. Opisy usług w katalogach i na stronach internetowych sprzedawcy nie są gwarantowane.
Wszystkie oferty są ważne „do wyczerpania zapasów”, chyba że w przypadku produktów zaznaczono inaczej. W przeciwnym razie zastrzeżone są błędy.

3. Proces zamawiania i zawarcie umowy
3.1 Klient może bez zobowiązań wybrać produkty z asortymentu sprzedawcy i odebrać je w tzw. Koszyku za pomocą przycisku [Dodaj do koszyka]. Wybór produktów w koszyku można zmienić, np. Usunąć. Klient może następnie przejść do zakończenia procesu zamawiania w koszyku za pomocą przycisku [Przejdź do kasy].

3.2. Klient składa wiążące żądanie zakupu towaru znajdującego się w koszyku, klikając przycisk [Zamów z obowiązkiem zapłaty]. Przed wysłaniem zamówienia Klient może w każdej chwili zmienić i przeglądać dane oraz skorzystać z funkcji przeglądarki „wstecz”, aby wrócić do koszyka lub całkowicie zrezygnować z procesu zamówienia. Wymagane informacje są oznaczone gwiazdką (*).

3.3. Sprzedawca przesyła następnie klientowi automatyczne potwierdzenie odbioru pocztą e-mail, w którym zamówienie klienta jest ponownie wymienione i które klient może wydrukować za pomocą funkcji „Drukuj” (potwierdzenie zamówienia). Automatyczne potwierdzenie odbioru tylko dokumentuje, że sprzedawca otrzymał zamówienie klienta i nie stanowi akceptacji wniosku. Umowa kupna zostaje zawarta tylko wtedy, gdy sprzedawca wyśle ​​klientowi zamówiony produkt w ciągu 2 dni, przekaże go lub nadejdzie przesyłka potwierdził klienta w ciągu 2 dni za pomocą drugiego e-maila, wyraźnego potwierdzenia zamówienia lub wysłania faktury.

3.4. Jeśli sprzedawca zezwoli na przedpłatę, umowa wchodzi w życie z podaniem danych bankowych i żądania zapłaty. Jeżeli pomimo terminu płatności sprzedawca nie otrzyma płatności w ciągu 10 dni kalendarzowych po wysłaniu potwierdzenia zamówienia, sprzedawca odstąpi od umowy, w wyniku czego zamówienie jest nieważne, a sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia. Zamówienie jest następnie realizowane dla kupującego i sprzedającego bez dalszych konsekwencji. W związku z tym rezerwację przedmiotu na przedpłatę dokonuje się maksymalnie na 10 dni kalendarzowych.

4. Ceny i koszty wysyłki
4.1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sprzedawcy zawierają obowiązujący ustawowy podatek od sprzedaży.

4.2. Oprócz podanych cen sprzedawca nalicza koszty wysyłki z tytułu dostawy. Koszty wysyłki są wyraźnie przekazywane kupującemu na osobnej stronie informacyjnej i podczas procesu zamawiania.

5. Dostawa, dostępność towarów
5.1. W przypadku uzgodnienia przedpłaty dostawa nastąpi po otrzymaniu kwoty faktury.

5.2. Jeżeli dostawa towarów nie powiedzie się z winy kupującego pomimo trzech prób dostawy, sprzedawca może odstąpić od umowy. Jeśli to konieczne, Dokonane płatności zostaną natychmiast zwrócone klientowi.

5.3 Jeżeli zamówiony produkt jest niedostępny, ponieważ sprzedawca nie dostarcza tego produktu swojemu dostawcy nie z własnej winy, sprzedawca może odstąpić od umowy. W takim przypadku sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym klienta iw razie potrzeby zaproponuje dostawę porównywalnego produktu. Jeżeli żaden porównywalny produkt nie jest dostępny lub klient nie życzy sobie dostarczenia porównywalnego produktu, sprzedawca niezwłocznie zwróci klientowi wszelkie usługi już wykonane.

5.4. Klienci są informowani o czasach dostawy i ograniczeniach dostawy (np. Ograniczenia dostaw do niektórych krajów) na osobnej stronie informacyjnej lub w odpowiednim opisie produktu.

6. Ustalenia dotyczące płatności
6.1. Klient może wybrać jedną z dostępnych metod płatności w ramach zamówienia i przed jego zakończeniem. Klienci są informowani o dostępnych środkach płatności na osobnej stronie informacyjnej.

6.2. Jeśli płatność fakturą jest możliwa, płatność musi zostać dokonana w ciągu 30 dni od otrzymania towaru i faktury. W przypadku wszystkich innych metod płatności płatność musi być dokonana z góry bez potrąceń.

6.3. Jeśli stronom trzecim zleca się przetwarzanie płatności, np. PayPal. obowiązują ich ogólne warunki.

6.4. Jeśli termin płatności zostanie ustalony zgodnie z kalendarzem, klient jest już domyślnie, ponieważ nie umówił się na spotkanie. W takim przypadku klient musi zapłacić ustawowe odsetki za zwłokę.

6.5. Zobowiązanie klienta do zapłaty odsetek za zwłokę nie wyklucza dochodzenia przez sprzedawcę dalszych odszkodowań za zwłokę.

6.6. Klient jest uprawniony do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie ustalone lub zostały uznane przez sprzedającego. Klient może skorzystać z prawa do zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenia wynikają z tego samego stosunku umownego.

7. Zastrzeżenie własności
Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu dokonania pełnej zapłaty.

8. Gwarancja na wady i gwarancja
8.1. Gwarancja jest ustalana zgodnie z przepisami prawa.

8.2. Towary dostarczone przez sprzedawcę są gwarantowane tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie podane. Klienci zostaną poinformowani o warunkach gwarancji przed rozpoczęciem procesu zamawiania.

9. odpowiedzialność
9.1. W przypadku odpowiedzialności sprzedawcy za szkody obowiązują następujące wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, bez uszczerbku dla innych wymogów prawnych.

9.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń, jeżeli przyczyna szkody wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

9.3. Ponadto sprzedawca ponosi odpowiedzialność za nieznaczne zaniedbanie naruszenia istotnych obowiązków, których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy lub za naruszenie obowiązków, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i którego przestrzeganiu klient regularnie ufa. W takim przypadku jednak sprzedawca odpowiada jedynie za możliwe do przewidzenia szkody typowe dla umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznacznie niedbałe naruszenie obowiązków innych niż te wymienione w poprzednich zdaniach.

9.4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkód na zdrowiu, życiu i zdrowiu, wady wynikającej z przejęcia gwarancji jakości produktu oraz w przypadku złośliwie ukrytych wad. Odpowiedzialność na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

9.5. W zakresie, w jakim odpowiedzialność sprzedawcy jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i zastępców.

10. Przechowywanie tekstu umowy
10.1. Klient może wydrukować tekst umowy przed złożeniem zamówienia do sprzedawcy, korzystając z funkcji drukowania swojej przeglądarki na ostatnim etapie zamówienia.

10.2. Sprzedawca przesyła również klientowi potwierdzenie zamówienia ze wszystkimi danymi zamówienia na podany przez niego adres e-mail. Wraz z potwierdzeniem zamówienia, ale nie później niż z dostawą towaru, klient otrzymuje również kopię regulaminu wraz z polityką anulacji oraz informacją o kosztach wysyłki i warunkach dostawy i płatności. Jeśli zarejestrowałeś się w naszym sklepie, możesz zobaczyć swoje zamówienia w obszarze swojego profilu. Dodatkowo zachowujemy tekst umowy, ale nie udostępniamy go w Internecie.

11. przepisy końcowe
11.1. Miejscem jurysdykcji i miejscem wykonania jest siedziba sprzedawcy, jeżeli klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego.

11.2. Językiem umowy jest język niemiecki.

11.3 Platforma Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów (OS) dla konsumentów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, Nie chcemy i nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.

dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt będzie ponownie dostępny. Podaj poniżej swój poprawny adres e-mail.